ΜΟΠ-134

Μεταφορά θερμότητας. Μηχανισμοί και εξοπλισμός μεταφοράς θερμότητας.

Μεταφορά μάζας. Ισορροπία φάσεων. Κλασματική απόσταξη, εκχύλιση. προσρόφηση, απορρόφηση, ξήρανση.

Ασκήσεις.

e-class: http://www.eclass.tuc.gr/courses/MHXOP134/